STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SURVIVALU „RYŚ”

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę: MIŁOŚNIKÓW SURVIVALU „RYŚ” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania technik survivalowych, strzelectwa, oraz spraw związanych z samorealizacją i improwizacją. Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków terenem działania jest teren Unii Europejskiej. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu (zwanego dalej „Statutem”). Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i założeniach. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz udzielać zleceń i powierzać wykonanie dzieła pracownikom lub członkom stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest szkolenie i propagowania technik survivalowych, strzelectwa, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz spraw związanych z samorealizacją i improwizacją.

2. Środki na swoją działalność zdobywa ze źródeł , takich jak składki, czy zbiórki o których jest mowa w Roz. VI, pkt. 1.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez rozwój umiejętności, zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia w zakresie: różnych form łucznictwa i kusznictwa w tym sportowego, broni miotanej, form przetrwania, w tym marszów lub biegów survivalowych czy na orientację, samoobrona, ziołolecznictwo, sporty wodne eksploracji terenów naturalnych i zurbanizowanych, wymiana wzajemnych umiejętności oraz wzajemna pomoc w ramach stowarzyszenia. umiejętności radzenia sobie w każdych warunkach i innych wyczerpujących znamiona ogólnie pojętej sztuki przetrwania, organizowanie spotkań, prelekcji i pokazów, szkoleń, obozów, kursów, spotkań integracyjnych (wyjazdów) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie szkoleń i kursów. Wspieranie innych organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie ma możliwość dodawania i zmiany celów działalności ,Wspieranie innych organizacji pozarządowych.  Stowarzyszenie ma możliwość dodawania i zmiany celów działalności , poprzez zmiany statutu w czasie Walnego Zgromadzenia. poprzez zmiany statutu w czasie Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Stowarzyszenie posiada członków:

Zwyczajnych 1 poziomu (członkowie bez prawa do głosu przez 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia),

Zwyczajnych 2 poziomu, (członek z prawem do głosu),

Wspierających, Honorowych, Członkiem Stowarzyszenia Zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która: złoży deklarację członkowską na piśmie, jest osobą pełnoletnia oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych posiada rekomendację 4 czynnych członków zwyczajnych stowarzyszenia uiści co najmniej 3 miesięczną składkę członkowską z góry.

Uzyska akceptację Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania tajnego przy obecności wszystkich członków Zarządu.

Członkowie Zwyczajni mają prawo:

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Władz Stowarzyszenia (nie dot. członków zwyczajnych 1 poziomu).,

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

udziału w zebraniach, wykładach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. (nie dot. Członków Zwyczajnych 1 poziomu)

– Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, w wymiarze co najmniej jednego spotkania miesięcznie. przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

 – Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, udzielająca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia,  która złoży pisemna deklarację na członka wspierającego, zaakceptowaną przez zarząd stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania tajnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia – Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

  •  – Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
  • Członkowie Honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
  • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym we Władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
  • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.
  • Przedstawicielem Stowarzyszenia jest osoba, która na potrzeby stowarzyszenia reprezentuje je w czynnościach faktycznych i prawnie. Przedstawiciel, aby mógł działać musi mieć poparcie wszystkich członków zarządu w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w której jednocześnie zawarte jest udzielenie mu pełnomocnictwa z określeniem powierzonych czynności nim objętych. Przedstawiciel posiada głos doradczy w sprawach organizacyjnych i wykonawczych na zebraniach Stowarzyszenia dotyczących prowadzonych przez niego spraw. Przedstawiciel reprezentuje stowarzyszenie przy negocjacjach z innymi podmiotami, podczas czynności prawnych takich jak dostarczanie dokumentacji. Ma prawo wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia. Przedstawiciel ma obowiązek konsultować stanowisko i sposób reprezentacji z Zarządem.

Członek Zarządu automatycznie jest przedstawicielem.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia (nie zwalnia to z rozliczenia się członka z obowiązków w stosunku do Stowarzyszenia np. zapłaceniu zaległych składek wraz z odsetkami ustawowymi , zwrotu mienia Stowarzyszenia itp.
  • wykluczenia przez Zarząd skreślenia z listy członków w wyniku podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania jawnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia: z powodu postępowania niezgodnego ze Statutem lub nieprzestrzegania uchwał Władz Stowarzyszenia albo działania na szkodę Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, nie wywiązywania się z obowiązku członkowskiego w postaci czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia określonych przez Zarząd na dany rok.
  • z powodu zalęgłości w płatności składek członkowskich na łączną sumę przekraczającą 6 miesiące, na pisemny i umotywowany wniosek 3 członków zarządu stowarzyszenia
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci członka.
  • Składki uiszczone z góry w przypadku utraty członkostwa nie podlegają zwrotowi.

Zawieszenie Członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania tajnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia, na skutek nie opłacenia składek za 6 miesięcy lub gdy suma zaległości odpowiada składkom za 6 miesięcy. Zawieszony Członek Stowarzyszenia może brać udział w zajęciach i w pełni ponosi koszty opłat za zajęcia i kursy (np. na strzelnicach, wynajęcia sprzętu itp.).

Odwieszenie członkostwa następuje po 30 dniach od uchwały podjętej większością głosów w wyniku głosowania tajnego przy obecności wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia, po uregulowaniu wszelkich zaległości w składkach członkowskich i po wpłacie z góry składek członkowskich za 3 kolejne miesiące.

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Uchwała walnego zgromadzenia Stowarzyszenia jest ostateczna.

Ponowne podjęcie nowej uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków może zostać podjęte po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia poprzedniej Uchwały.